Cách tạo bảng số liệu trong Microsoft Word

Bước 1

Mở Microsoft Word

Bước 2

Mở một tài liệu mới và viết nội dung.

Bước 3

Tạo số liệu của bạn. Mỗi hình cần một nhãn trước khi bạn có thể tạo bảng.

Bước 4

Làm nổi bật hình đầu tiên mà bạn muốn thêm một huyền thoại.

Bước 5

Di chuyển đến menu "Chèn". Nhấp vào "Chèn", chọn "Tham khảo" và sau đó chọn "Chú thích". Một hộp thoại với nhiều tùy chọn sẽ mở ra.

Bước 6

Sử dụng danh sách lựa chọn cho trường "Nhãn" trong hộp thoại để quyết định cách bạn muốn đặt tên cho hình. Word sẽ đặt tên theo giá trị mặc định của trường "Thẻ", trừ khi bạn tùy chỉnh chú giải bằng nút "Thẻ mới".

Bước 7

Cho biết liệu Word nên đặt chú giải bên trên hoặc bên dưới hình bằng danh sách lựa chọn trong trường "Vị trí" trong hộp thoại.

Bước 8

Xem lại các lựa chọn của bạn và nhấp vào nút "OK" để đóng hộp thoại và áp dụng các lựa chọn của bạn.

Bước 9

Lặp lại các bước trước để chèn các huyền thoại cho phần còn lại của các hình.

Bước 10

Đặt con trỏ vào vị trí của trang tính nơi bạn muốn đặt bảng số liệu.

Bước 11

Đi đến thanh menu một lần nữa. Nhấp vào "Chèn", sau đó "Tham chiếu" và sau đó "Chỉ mục và bảng".

Bước 12

Truy cập tab "Bảng số liệu". Trong hộp thoại mở ra, sử dụng các hộp kiểm, danh sách lựa chọn hoặc các nút "Tùy chọn" và "Sửa đổi" để thực hiện các thay đổi bổ sung. Ví dụ: bạn có thể hiển thị và căn chỉnh số trang, điều chỉnh kiểu và thay đổi định dạng bảng.

Bước 13

Nhấp vào nút "OK" để tạo bảng số liệu trong tài liệu Word của bạn.

Bước 14

Nhìn vào bảng số liệu để chắc chắn rằng nó mở đúng và đầy đủ và chính xác.

Bài ViếT Thú Vị