Cách sử dụng MsgBox trong Visual Basic 6

Bước 1

Mở tệp mã nguồn Visual Basic trong trình chỉnh sửa.

Bước 2

Khai báo một biến để lưu trữ các giá trị trả về MsgBox bằng cách thêm mã "dirvalue As Integer".

Bước 3

Tạo một MsgBox bằng cách thêm mã "dirvalue = MsgBox (" Nhấp OK hoặc Hủy ", vbOk Hủy, " Tiêu đề hộp thư ")". Điều này sẽ tạo một hộp bật lên MsgBox với các nút "OK" và "Hủy", với tiêu đề "Tiêu đề hộp thông báo" và thông báo "Nhấp vào OK hoặc Hủy". Các tùy chọn nút khác ngoài vkOk Hủy là vbOkOnly, vbAbortR temIgnore, vbYesNo Hủy, vbYesNo và vbR temftime.

Bước 4

Thao tác mã sẽ được thực thi theo nút mà người dùng nhấp vào, thêm mã "If dirvalue = 1 Then", "Display.Caption =" Nhấp vào OK "", "Khác", "Display.Caption =" Đã nhấp Hủy bỏ "" và "Kết thúc nếu". Các giá trị nút được đánh số 1-7 cho các nút OK, Hủy, Hủy, Thử lại, Bỏ qua, Có và Số.

Bước 5

Lưu tệp Visual Basic.

Bài ViếT Thú Vị