Cách chèn tệp Excel trong Word

Mở Microsoft Word Bạn có thể mở cả tài liệu trống và tài liệu hiện có.

Nhấp vào vị trí trong tài liệu của bạn, nơi bạn muốn chèn bảng tính của mình.

Chuyển đến menu "Chèn" và chọn "Đối tượng"

Nhấn đúng tab. "Tạo mới" cho phép bạn tạo một tệp mới và chèn nó vào tài liệu Word của bạn, trong khi "Tạo từ một tệp" cho phép bạn tìm kiếm một tệp hiện có. Nếu bạn muốn tạo một tệp mới, chọn "Bảng tính Microsoft Excel" từ danh sách thả xuống và chọn "Hiển thị dưới dạng biểu tượng" để hiển thị bảng tính dưới dạng biểu tượng có thể nhấp. Nếu bạn định tạo bảng tính từ một tệp, hãy tìm tệp của bạn và chọn bảng tính bạn muốn chèn. Chọn xem bảng tính dưới dạng biểu tượng hoặc liên kết và cũng là một đối tượng hoàn chỉnh.

Nhấn "OK" khi bạn hoàn thành bước 4 để chèn đối tượng của mình. Nếu bạn không chọn hiển thị bảng tính dưới dạng biểu tượng hoặc liên kết, bạn sẽ thấy bảng đầu tiên của bảng tính trong tài liệu Word của mình. Nhấn đối tượng bảng tính để xem bất kỳ trang tính nào khác và cũng để thay đổi dữ liệu.

Bài ViếT Thú Vị